Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation: Gezamenlijke oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is, maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een Mediator kan daarin verandering brengen. De Mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Mediation: De procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen. Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

De Mediator

Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de Mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.
Partijen kunnen zelf een mediator benaderen.

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:
· snelheid
· kostenbeheersing
· informele procedure
· deskundige begeleiding
· actieve rol van partijen
· ruimte voor creatieve oplossingen
· geen onnodige beschadiging van relaties
· gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
· gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

Voorwaarden

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
· partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
· de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten

De kosten van een mediation-procedure zijn:
· het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;
· de door hen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

 
Bentvelzen Mediation - Home